Menu Home
Openingstijden & tarieven

Bad-, sauna- en parkeerplaatsreglement

1. Algemeen verbindendverklaring en doel

Het huis- en badreglement is bindend voor alle gasten van de Thermen & Badewelt Euskirchen, bestaande uit de zones Palmenparadies, Vitaltherme & Sauna en Schwimmbad, inclusief bijbehorend(e) parkeerplaats en buitenterrein.
De Thermen & Badewelt Euskirchen is een oord dat elke gast maximale recreatie, ontspanning en plezier wil bieden. Dit huis- en badreglement dient bovendien de veiligheid, orde en hygiëne te garanderen.
Met het betreden van de Thermen & Badewelt Euskirchen, de aanschaf van een entreebewijs en het overhandigen van de transponder (chip met daarop de kosten van de in de Thermen & Badewelt Euskirchen genoten diensten) verplicht de gast zich ertoe, dit huis- en saunareglement en de overige voor het handhaven van de veiligheid uitgevaardigde bepalingen te erkennen.

2. Opening, toegang, entree

De openingstijden van de Thermen & Badewelt Euskirchen worden door de directie bepaald en openbaar bekendgemaakt in de foyer. De zwembadtijden zijn afhankelijk van de door de gast gekozen tarieven. Bij overschrijden hiervan moet een bedrag worden bijbetaald, afhankelijk van de extra duur. De sluitingstijden hebben betrekking op het tijdstip waarop het bedrijf verlaten moet worden. De badtijd in Palmenparadies, Vitaltherme & Sauna en Schwimmbad eindigt 20 minuten voor sluitingstijd, d.w.z. op dit tijdstip moeten deze zones worden verlaten. De laatste toegang is 1,5 uur voor het einde van de badtijd. Uitzonderingen hierop gelden in het Schwimmbad in het kader van met de school- en clubzwemmers afgesproken contractuele regelingen met de gemeente Euskirchen.
Gebruik van de parkeerplaatsen is in principe alleen toegestaan voor gasten van Thermen & Badewelt Euskirchen. Wederrechtelijk geparkeerde voertuigen worden op kosten van de eigenaar weggesleept. Op alle parkeerplaatsen van Thermen & Badewelt Euskirchen geldt het Duitse verkeersreglement (StVo). Campers mogen uitsluitend op de daarvoor bedoelde standplaatsen buiten de parking worden neergezet.
Om redenen van veiligheid worden sommige zones in de Thermen & Badewelt Euskirchen gedeeltelijk bewaakt door camera´s. De opnamen kunnen alleen in geval van verdenking door de directie en de politie worden bekeken. Daarmee dient het eigendom van de gasten en dat van de Thermen & Badewelt Euskirchen te worden beschermd.
De directie kan het gebruik en het aanbod van de Thermen & Badewelt Euskirchen te allen tijde geheel of gedeeltelijk beperken, bijv. bij bedrijfsstoringen, renovaties, verbouwing. Aanspraken tegenover de beheerder om deze redenen zijn uitgesloten.
Wanneer delen van het bedrijf wegens filmopnamen, evenementen, cursussen en dergelijke niet gebruikt kunnen worden, dan kunt u geen aanspraak maken op vergoeding of reductie van de toegangsprijs.
Personen die wegens ernstige lichamelijke of geestelijke handicaps hulpeloos zijn of toezicht behoeven, mogen enkel in begeleiding van een volwassene de Thermen & Badewelt Euskirchen bezoeken. Dat geldt ook voor personen die neigen tot epileptische aanvallen of flauwvallen. Niet-zwemmers en kinderen jonger dan 10 jaar hebben alleen toegang in begeleiding van een volwassene met ouderlijke macht.
Geen toegang tot de Thermen & Badewelt Euskirchen hebben personen met besmettelijke ziektes, open wonden, huiduitslag of aanstootgevende ziektes, alsmede personen die dronken zijn of onder invloed van verdovende middelen.
Dieren van welke aard dan ook hebben geen toegang tot de Thermen & Badewelt Euskirchen.
Gekochte entreebewijzen, tegoedbonnen, ThermenCards en tijdtegoeden kunnen niet teruggegeven worden en ook niet verrekend. Tegoedbonnen die verloren zijn gegaan of niet worden ingewisseld, worden niet vervangen en er wordt ook geen geld gerestitueerd. Wisselgeld moet meteen gecontroleerd worden, klachten achteraf worden niet erkend. Klachten over verkeerde afboekingen en verkeerd teruggegeven wisselgeld zijn alleen direct na het uitchecken mogelijk. Aanspraak op correctie komt te vervallen zodra de bezoeker het gebouw verlaat.
Bij de aanschaf van een ThermenCard (kaart met een tegoed) wordt een borg van 10 euro gevraagd die na teruggeven van de kaart wordt vergoed. Uitbetaling van het resterende bedrag op de kaart is echter niet op dezelfde dag mogelijk. ThermenCards worden bij verlies na overleg van een officieel identiteitsbewijs en de bon en na betaling van 15 euro (10 euro borg voor een nieuwe ThermenCard + 5 euro administratiekosten) vergoed.

3. Baden, verblijf

Met de koop van een entreebewijs bestaat geen aanspraak op een zit- of ligmogelijkheid.
Het reserveren van zit- en ligplekken met handdoeken, tassen of andere voorwerpen is niet toegestaan. Indien voorwerpen om deze reden daar worden neergezet, dan mogen deze door personeel van de Thermen & Badewelt zelfstandig of na verzoek van gasten worden verwijderd. In sommige gedeeltes worden gasten expliciet op het leegruimen van geblokkeerde plekken gewezen.
De gasten van het bad dienen zich zo te gedragen dat de veiligheid en orde alsmede de hygiëne binnen de Thermen & Badewelt Euskirchen niet in gevaar worden gebracht.
Iedere gast moet de in zwembaden aanwezige grotere kans op ongevallen door natte oppervlaktes in acht nemen. Daarom dient men in het hele bad- en saunabereik extra voorzichtig te zijn en buiten de baden principieel slippers met antislipprofiel te dragen.

Opzettelijke verontreinigingen worden beboet met een schoonmaakgeld van 30 euro. Wanneer een bezoeker zijn kleedhokje, locker enz. verontreinigd aantreft, dan dient hij dit onmiddellijk te melden aan het toeziend personeel.

Iedere gast is verplicht zich vóór betreden van de zones Palmenparadies, Vitaltherme & Sauna en Schwimmbad grondig te wassen. Zeep of andere middelen voor de lichaamshygiëne mogen buiten de douches niet worden gebruikt.
Het betreden van het Schwimmbad en het Palmenparadies is uitsluitend toegestaan in daarvoor geschikte badkleding. Het dragen van elke vorm van straatkleding (jeans, T-shirt etc.) is verboden. Het dragen van ondergoed onder de badkleding of ter vervanging van de badkleding is evenmin toegestaan.

Kleedhokjes mogen principieel slechts door één persoon tegelijkertijd worden benut.
Ventilatieopeningen langs de venstergevel mogen niet met tassen, handdoeken of andere voorwerpen worden versperd.

Met het oog op de behoefte aan rust van alle gasten dient men zich met name in het Palmenparadies en in de Vitaltherme, alsmede in de sauna´s en stoombaden, rustig te gedragen. Het uitwisselen van intimiteiten dient in de Thermen & Badewelt Euskirchen tot een minimum beperkt te worden; in de inrichtingen (saunacabines, stoombad, whirlpools, poolbars etc.) dient men dit geheel achterwege te laten. Intieme handelingen worden bestraft met een toegangsverbod – zonder restitutie van reeds betaalde entreebewijzen – en aangifte bij de politie.

Het gebruik van alcohol wordt beperkt tot een verantwoordelijke maat. Thermen & Badewelt Euskirchen behoudt zich het recht voor om het schenken van alcoholhoudende dranken in beginsel en per gast te beperken, alsook aangeschoten gasten verdere consumptie te verbieden en hen bij in gevaar brengen of storen van het doelmatig zwemmen en baden – zonder restitutie van in aanspraak genomen diensten en entreegelden – verdere toegang tot het complex te ontzeggen.

Elke gast dient zich zo te gedragen dat geen andere gast hinder van hem ondervindt.

4. Palmenparadies en Vitaltherme & Sauna

De toegang tot het Palmenparadies, de Vitaltherme en de sauna´s is pas vanaf een leeftijd van 16 jaar toegestaan. Kinderen tot en met 3 jaar kunnen het Palmenparadies bezoeken, de toegang tot de Vitaltherme & Sauna is niet toegestaan.
De zone van de Vitaltherme & Sauna is een bereik waar geen badkleding wordt gedragen. Deze zone dient echter niet beschouwd te worden als een naaktzone. Na afloop van het saunabad, inclusief de daartoe vereiste afkoelfase, dient men derhalve een badjas of handdoek om te slaan. Dit geldt vooral voor de horeca-bereiken.
Vóór gebruik van de sauna moeten badgasten zich grondig wassen en afdrogen. In de sauna's moet men om hygiënische redenen een doek om op te liggen of zitten gebruiken, die groot genoeg is om verontreiniging van de banken te voorkomen. Eigen middelen voor een opgieting mogen niet worden meegebracht en gebruikt. Alleen geschoold personeel van de Thermen & Badewelt Euskirchen mag opgietingen uitvoeren.

De Thermen & Badewelt Euskirchen deelt in het kader van zijn gastenprogramma verschillende lichaamspeelings en beautymaskers uit aan zijn gasten. De gast dient zelf in te schatten of hij deze artikelen verdraagt en het is voor zijn verantwoording of hij de gegeven artikelen resp. het aanbod al dan niet gebruikt. Voor deze aanvullende aanbiedingen, inclusief de opgietingen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard bij eventueel hieruit voortvloeiende huidirritaties. Deze aansprakelijkheidsclausule geldt ook voor daardoor veroorzaakte verontreinigingen van textiel. Traditioneel bestaan in sauna- en andere zweetruimtes bijzondere omstandigheden, zoals hogere temperaturen, gedempt licht, trapsgewijs aangelegde banken en verschillende warmtebronnen. Deze vereisen van de gast bijzondere voorzichtigheid en oplettendheid.

5. Bijzondere bepalingen

Het is niet toegestaan,

 • te rennen.
 • de gang voor de lockers, de doucheruimtes, het badgedeelte, de saunazone en de sportzone met straatschoenen te betreden.
 • eten en drinken (met name alcoholische dranken, met uitzondering van bronwater in plastic flessen) en voorwerpen die bij schokken snel breken (bijv. glas, porselein) mee te brengen.
 • de badzones en zwembaden te verontreinigen.
 • op de vloer of in het badwater te spugen.
 • te roken, behalve op de hiervoor bedoelde plekken en in het buitenbereik van de Vitaltherme & Sauna (met asbakken).
 • de bassins - behalve via de trappen en laddertjes - te betreden of te verlaten. Dit geldt met het oog op het verwondingsgevaar met name voor het betreden van de badranden en -afdekkingen.
 • van de rand van het bad in het water te springen.
 • aan de laddertjes of andere stangen langs het bad te spelen.
 • in het water badschoenen of zwemvliezen te dragen.
 • opblaasbaar waterspeelgoed, bijv. waterballen, luchtmatrassen, zwemdieren, etc. mee te brengen.
 • mobiele telefoons te gebruiken.
 • radio- en tv-toestellen alsmede muziek- of signaalinstrumenten mee te brengen en deze te gebruiken.
 • alle soorten drugs/verdovende middelen te consumeren, ermee te handelen of deze bij zich te hebben.
 • voorwerpen die onder de wapenwet vallen, bij zich te hebben.
 • te fotograferen en te filmen.
 • reclamemateriaal van welke aard dan ook te verspreiden; dit geldt tevens op de parkeerplaatsen.
 • geld in te zamelen voor welk doel dan ook.
 • commerciële cursussen zonder toestemming van de directie te geven.
 • Eten en drinken uit de restaurants mogen alleen in de hiervoor bedoelde restaurantzones, op de terrassen, buiten of bij de bars worden genuttigd.

6. Aansprakelijkheid

De Thermen & Badewelt Euskirchen en zijn medewerkers zijn bij materiële schade en daaruit resulterende gevolgschade voor kapitale goederen aansprakelijk tot een verzekeringsbedrag van 10 miljoen euro, eenmalig beperkt per verzekeringsjaar, voor zover de schade voor de verantwoording is van de Thermen & Badewelt Euskirchen of diens medewerkers. De Thermen & Badewelt Euskirchen aanvaardt aansprakelijkheid voor materiële schade enkel bij opzettelijke schending van de plichten van de beheerder, diens wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers, of bij grove nalatigheid van deze personen.

De Thermen & Badewelt Euskirchen is principieel niet aansprakelijk voor schade van de badgasten. Dit geldt niet voor aansprakelijkheid wegens overtreding van wezenlijke contractuele plichten en voor aansprakelijkheid wegens schade van de Thermen & Badewelt Euskirchen-gast op basis van letsel aan leven, lichaam en gezondheid en evenmin voor schade die de Thermen & Badewelt-gast op grond van een opzettelijke schending van de plichten van de beheerder, diens wettelijke vertegenwoordigers of medewerkers lijdt, of door grove nalatigheid van deze personen. Als wezenlijke contractuele plichten worden zulke plichten beschouwd die een correcte uitvoer van het contract überhaupt pas mogelijk maken en op wier naleven de Thermen & Badewelt-gast regelmatig mag vertrouwen. Tot de wezenlijke contractuele plichten van de Thermen & Badewelt Euskirchen behoren met name, maar niet uitsluitend, het gebruik van de badinrichtingen, voor zover deze niet om noodzakelijke bedrijfsinterne redenen gedeeltelijk zijn gesloten, alsmede de deelname aan de aangeboden en in de entree inbegrepen evenementen. De aansprakelijkheidsclausule volgens punt 2 geldt ook voor de op de parkeerplaatsen van de Thermen & Badewelt Euskirchen geparkeerde voertuigen.

Elke bezoeker is zelf verantwoordelijk voor zijn sleutel, zijn transponder en zijn gehuurde textiel. De twee eerstgenoemde voorwerpen dient men tijdens het hele verblijf steeds op het lichaam te dragen (uitzonderingen hierop bestaan bij het schoolzwemmen overeenkomstig aparte afspraken met de gemeente Euskirchen). Bij verlies van sleutels voor de lockers, chips van het betaalsysteem of gehuurde spullen wordt een vast bedrag van momenteel 45 euro (sleutel met transponder) resp. de borg van 40, 30 resp. 20 euro (gehuurde textiel) in rekening gebracht, dat niet meer is dan de normaal te verwachten schade. (Uitzonderingen hierop bestaan bij het schoolzwemmen overeenkomstig aparte afspraken met de gemeente Euskirchen). Wanneer de sleutel wordt gevonden, wordt het bedrag gerestitueerd. De bezoeker heeft nadrukkelijk het recht om aan te tonen dat de Thermen & Badewelt Euskirchen in het geheel geen schade heeft ondervonden of dat deze aanzienlijk geringer is dan het vaste bedrag. De Thermen & Badewelt Euskirchen heeft het recht om aan te tonen dat een grotere schade is ontstaan.

7. Diversen

Het personeel van de Thermen & Badewelt Euskirchen is tegenover alle bezoekers bevoegd om toe te zien op naleving van het huisreglement. Men dient gehoor te geven aan de oproepen van het personeel van de Thermen & Badewelt Euskirchen. Het personeel van de Thermen & Badewelt Euskirchen is gerechtigd om gasten die de veiligheid en orde in gevaar brengen, die andere gasten lastig vallen of die de bepalingen van deze bad-, sauna- en parkeerregels overtreden, uit te sluiten van verder gebruik van de Thermen & Badewelt Euskirchen. In zulke gevallen wordt het betaalde entreegeld niet vergoed. Bij niet-naleven van deze instructies maakt de gast zich schuldig aan huisvredebreuk.

Wie illegaal toegang tot het terrein heeft verkregen, moet rekening houden met aangifte bij de politie. Het bad-, sauna-, en parkeerplaatsreglement geldt voor het algemene bad-, sauna- en zwembedrijf. Bij speciale evenementen kunnen uitzonderingen worden gemaakt, zonder dat hiervoor een bijzondere opheffing van het bad-, sauna-, en parkeerplaatsreglement nodig is.

Met klachten, wensen en suggesties kunt u terecht bij alle medewerkers van Thermen & Badewelt Euskirchen.

Euskirchen, augustus 2017

Edelfried Balle
directeur